Kantor Feniks Wrocław header image

Kantor Feniks Wrocław

≡ Menu

Regulamin

Regulamin serwisu KantorFeniks.pl

§1

Definicje

1. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronach internetowych KantorFeniks.pl.

2. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Kupujących, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług przez Serwis.

3. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług.

4. Produkt informacyjny – to wiedza i informacja odpowiednio przygotowana dla odbiorcy końcowego. Produkty informacyjne mogą występować w formie artykułu, e-booka, kursu video, nagrania audio, seminarium video (w każdej możliwej formie do przekazania wyłącznie drogą elektroniczną).

5. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.

6. Operator – właściciel serwisu i podmiot nim zarządzający z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek 31-32, 50-102 Wrocław.

7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.

8. Serwis internetowy – serwis internetowy Kantor Feniks, znajdujący się pod adresem internetowym KantorFeniks.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym.

9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym, za pośrednictwem której Kupujący może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

10. Użytkownik – Osoba korzystająca z zasobów Serwisu.

11. „Strony” lub „Strona” – Operator oraz Użytkownik (łącznie zwani „Stronami” lub „Stroną”).

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Właścicielem Serwisu jest Operator. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu, zawartych w nim treści, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych oraz innych zastosowanych w Serwisu rozwiązań, na wszystkich polach, należą do Operatora. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, zostanie wysłana mailem informacja wyjaśniająca do takiego Użytkownika. Operator w sytuacji takiej podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

4. Z Serwisu można korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:

4.1) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

4.2) nie podszywania się pod inne osoby;

4.3) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

4.4) nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrym obyczajem, mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników;

§3
Artykuły

1. Artykuły stanowią część Serwisu internetowego.

2. Artykuły nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

3. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

§4
Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez autorów artykułów są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej.

2. Operator działa zgodnie z zasadą ZAKAZ SPAMU i szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma także prawo do żądania ich usunięcia z bazy danych i dalszego przechowywania przez Operatora.

3. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej na stronach KantorFeniks.pl

0 comments… add one